Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grodzisku

  1. Dom
  2. »
  3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grodzisku
Description:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grodzisku

Cele Statutowe Stowarzyszenia:

1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci i młodzieży,

2. Poprawa jakości kształcenia i wspieranie nowoczesnych form edukacji,

3. Wspomaganie dzieci z deficytami,

4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, oraz promowanie zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć,

5. Rozwój kultury, stuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

6. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej wśród dzieci i młodzieży, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym,

8. Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym),

9. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

10. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej wśród osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

11. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; Rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,

12. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

13. Działalność wspomagająca rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

14. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom ° ciąg dalszy zgodnie ze statutem. 1

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową w Grodzisku

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową w Grodzisku

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grodzisku

jednym z Celów Szkoły jest umożliwienie uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez dodatkową naukę języka mniejszości narodowej oraz naukę historii, geografii i kultury kraju pochodzenia mniejszości.  Zajęcia te organizuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek składany – na zasadzie dobrowolności - przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. 2

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grodzisku jest członkiem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK) z siedzibą w Opolu.

O Szkole: 

Nasza placówka jest szkołą z tradycjami. Istnieje już przeszło 100 lat. W tym czasie wykształciła wielu uczniów. Rodzice zawsze dbali o szkołę i ją wspierali. Ze względu na niż demograficzny w 2005 roku zapadła decyzja o likwidacji placówki. Wtedy to ambitni rodzice zdecydowali się wziąć na siebie trud jej prowadzenia. W porozumieniu z władzami z Gminy Strzelce Opolskie powstała Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grodzisku prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko. Głównym celem stowarzyszenia jest prowadzenie szkoły podstawowej oraz rozwijanie przedsiębiorczości wśród lokalnej społeczności, budowanie podstaw społeczeństwa obywatelskiego i kultywowanie miejscowych tradycji.

Szkoła mieści się z dala od miejskiego zgiełku, a nauka jest prowadzona w atmosferze przyjaznej uczniom, pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej.

Potwierdzeniem naszej aktywności jest zrealizowanie kilku projektów unijnych, organizacja festynów, kiermaszy i imprez środowiskowych, a obecnie wybudowanie sali gimnastycznej. W szkole w ośmiu oddziałach uczy się co roku średnio 55 uczniów, co pozwala na indywidualizację pracy w każdym uczniem.

Nauka w szkole jest bezpłatna dla wszystkich uczniów.
Od roku szkolnego 2022/2023 we wszystkich klasach naukę prowadzimy w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej - niemieckim.

Budynek i infrastruktura

Budynek szkoły wybudowano pod koniec XIX w. oraz na początku XX w., w dwóch etapach, w jednakowym stylu. Wschodnią cześć szkoły wybudowano ok 1883 r., a zachodnią część w 1905 r. Mimo iż budynek jest zabytkowy to wewnątrz – klasy i pracownie przedmiotowe są profesjonalnie przygotowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe.

Sala gimnastyczna którą dysponuje szkoła to jedna z najnowocześniejszych sal w gminie Strzelce Opolskie. Ten obiekt to nowoczesne zaplecze rekreacyjno – sportowe z szatniami i zapleczem sanitarnym. W planach jest urządzenie siłowni. Pełnowymiarowa sala gimnastyczna służy nie tylko uczniom ale też całej społeczności Grodziska.

Boisko sportowe o podłożu naturalnym (trawiastym) do uprawiania sportów zespołowych. 3

Prezes Zarządu Stowarzyszenia: Jan Piotr Zielonka

Wiceprezes Zarządu: Barbara Maria Lipok

Dyrektor szkoły: mgr Agnieszka Kała

Wicedyrektor:  mgr Anna Kuc – Janczak

Stowarzyszenie: KRS: 0000230667

Szkoła: NIP: 756 187 82 64

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grodzisku jest członkiem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK) z siedzibą w Opolu.

Contact Information
Phone: 77 463 64 92
Website:
Email: nspg@op.pl

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora