Polski Klub Ekologiczny – Okręg Mazowiecki(PKE Mazowsze)

 1. Dom
 2. »
 3. Polski Klub Ekologiczny – Okręg Mazowiecki(PKE Mazowsze)
Description:

Polski Klub Ekologiczny - Okręg Mazowiecki (PKE Mazowsze)

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki (PKE OM) powstał w 1981 roku jako oddział regionalny ogólnopolskiej organizacji pozarządowej Polski Klub Ekologiczny (więcej o PKtutaj). [1]

O Historii Polskiego Klubu Ekologicznego przeczytacie na stronie poświęconej PKE Małopolska.

earth day, celebration, world event

Cele Statutowe PKE Mazowsze

 • Uznanie zrównoważonego rozwoju jako podstawy polityki społeczno gospodarczej państwa,
 • ochrona środowiska, w tym ekologia rozumiana jako ochrona człowieka, zwierząt, roślin i ochrona całego dziedzictwa przyrodniczego,
 • ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
 • kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowaniem równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji,
 • powszechna edukacja ekologiczna,
 • poprawa jakości środowiska człowieka,
 • integracja europejska oraz rozwijanie współpracy między społeczeństwami w zakresie ochrony środowiska. [2]

Zajmujemy się kwestiami zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i ochrony przyrody, w tym szczególnie kwestiami ochrony powietrza i klimatu, polityki energetycznej, oszczędności energii i efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, w mniejszym stopniu także zrównoważonym transportem i zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną krajobrazu naturalnego, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz edukacją ekologiczną. Adresujemy swoje działania do polityków, pracowników urzędów i samorządów, dziennikarzy, obywateli. Główne pola aktywności PKEOM to: monitoring, działania rzecznicze, informowanie, doradztwo, edukacja.

Od początku swojego istnienia PKE OM podejmuje działania na rzecz poprawy jakości środowiska przyrodniczego Warszawy i województwa mazowieckiego. Wychodzimy z założenia, że taka aktywność jest niezbędna, by zapewnić dobrą jakość życia mieszkańców naszego regionu.

Wśród kluczowych osiągnięć PKE OM jest m.in.:

 • przeprowadzenie w latach 2000-2001 badania ankietowego we wszystkich 2489 gminach w Polsce i opracowanie raportu z badania w ramach projektu "Dokonania gmin w zakresie ochrony środowiska oraz kwalifikacje kadr realizujących politykę ekologiczną w gminach";

 • zainicjowanie powstania w roku 2002 Koalicji Klimatycznej, porozumienia polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony klimatu; prowadzenie Sekretariatu Koalicji, monitoring procesów legislacyjnych, np. ustawy o odnawialnych źródłach energii czy ustawy o efektywności energetycznej - przyczynienie się do podniesienia poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie zmian i ochrony klimatu (więcej na stornie Koalicji Klimatycznej);
 • delegowanie przedstawicieli na negocjacje klimatyczne w ramach Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu i obserwowanie przebiegu negocjacji ONZ, informowanie polskich mediów i obywateli o przebiegu rozmów;
 • prowadzenie w latach 1999 - 2003 Biura Zrównoważonego Transportu. W jego ramach promowano rozwój ścieżek rowerowych na Mazowszu, powołanie rzecznika ds. rowerowych w Warszawie, włączenie kolei do systemu komunikacyjnego Warszawy i in.;
 • ocena planów rządu dotyczących rozwoju infrastruktury transportowej w kontekście rewizji polityki UE dla TEN-T (europejskiej sieci transportowej);

GOSPODARZ Z ENERGIA

 • stworzenie portalu internetowego „Gospodarz z energią” promującego wykorzystanie lokalnych, odnawialnych źródeł energii  na terenach wiejskich (patrz też:http://www.gospodarzzenergia.pl/).

Okręg Mazowiecki PKE ma siedzibę w Warszawie i swoim działaniem obejmuje obszar Warszawy i województwa mazowieckiego. Posiada także koła lokalne w Siedlcach, Sulejówku i Warszawie. [3]

wind turbines on yellow flower field under white clouds and blue sky during daytime

Photo by Damian Barczak

Projekty PKE Mazowsze

Niemiecko-polska współpraca dotycząca transpozycji europejskiej polityki klimatycznej oraz budowy gospodarki niskoemisyjnej

Celem projektu „Niemiecko-polska współpraca dotycząca transpozycji europejskiej polityki klimatycznej oraz budowy gospodarki niskoemisyjnej” był dialog służący wymianie doświadczeń oraz poszukiwanie i promowanie takich niskoemisyjnych rozwiązań, które mogą przynieść największe korzyści społeczne, środowiskowe i gospodarcze na poziomie lokalnym oraz regionalnym.

Projekt był wdrażany od maja do grudnia 2016 roku[4]

O Projekcie przeczytacie tutaj

fot. ze strony PKE Mazowsze

fot. ze strony PKE Mazowsze

S.O.S. Klimat

W maju 2008 Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, jako Sekretariat Koalicji Klimatycznej, rozpoczął realizację projektu „S.O.S. Klimat!”. Inni członkowie Koalicji są również partnerami tego przedsięwzięcia, w tym m.in. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Greenpeace Polska, WWF Polska.

Nadrzędnym celem projektu jest stworzenie atmosfery społeczno-politycznej sprzyjającej zadeklarowaniu przez Polskę podjęcia ambitnych kroków w zakresie ochrony klimatu podczas COP 14 w Poznaniu oraz dalsze wzmocnienie tej deklaracji przed COP w Kopenhadze. By było to możliwe konieczne jest wzmocnienie Koalicji Klimatycznej i podjęcie przez nią roli lidera polskich pozarządowych organizacji ekologicznych (POE) w trakcie przygotowań do COP 14 w Poznaniu, a następnie do COP w Kopenhadze.

O Projekcie przeczytacie tutaj

Chrońmy klimat, chrońmy ludzi – w śląskim Imielinie

Chrońmy klimat, chrońmy ludzi – w śląskim Imielinie

Więcej kontroli nad Planami Gospodarki Niskoemisyjnej

1 kwietnia 2015 roku Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki rozpoczął realizację projektu „Kontrola obywatelska nad wdrażaniem polityki niskoemisyjnej”. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie kontroli obywatelskiej nad lokalną polityką klimatyczno-energetyczną i poprawienie jakości Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) gmin.

O Projekcie przeczytacie tutaj. 

Więcej kontroli nad Planami Gospodarki Niskoemisyjnej

Więcej kontroli nad Planami Gospodarki Niskoemisyjnej

Prezes Zarządu. prof. dr hab. Zbigniew M. Karaczun

dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW

dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW

Pracownik Katedry Ochrony Środowiska SGGW. Specjalizuje się w analizie polityki ochrony środowiska. W latach 1995-1999 był dyrektorem Climate Action Network Central and Eastern Europe. Od 2002 roku pełni funkcję eksperta Koalicji Klimatycznej. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji na temat polityki klimatycznej. Jako kierownik zespołu polskiego brał udział w czterech projektach naukowych z zakresu ochrony klimatu na terenach wiejskich (w ramach 6 i 7 Programu Ramowego UE). Opracował szereg ekspertyz dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących m.in. potrzeb adaptacji sektora ogrodniczego do skutków zmian klimatu. Jest kierownikiem specjalizacji inżynierskiej Technologie zrównoważonego rozwoju na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska. Prowadzi również zajęcia na kierunku studiów Odnawialne Źródła Energii (Wydział Inżynierii Produkcji SGGW).[5]

Pełen skład Zarządu PKE Mazowsze znajduje się tutaj.

Numer KRS 0000153359

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora