Polski Klub Ekologiczny (PKE)

 1. Dom
 2. »
 3. Polski Klub Ekologiczny (PKE)
Description:

Polski Klub Ekologiczny

Polski Klub Ekologiczny (PKE)jest stowarzyszeniem o zasięgu ogólnopolskim.

Powstał  w 1980 r. w Krakowie, gdzie do dziś znajduje się Zarząd Główny. Dwaj pierwsi prezesi to profesorowie Tadeusz Przemysław Szafer i Stanisław Juchnowicz. Okręgi i Koła to jednostki terenowe. Wszystkie Okręgi posiadają osobowość prawną. Koła, które są jednostkami podstawowymi Klubu wchodzącymi w skład Okręgu, nie mają obowiązku posiadania osobowości prawnej. [1]

Historia.

Polski Klub Ekologiczny został utworzony w Krakowie 23.09.1980 roku
Na fali Solidarnościowego zrywu. Była to jedna z pierwszych organizacji utworzona po Porozumieniach Sierpniowych. Pierwsza niezależna organizacja ekologiczna w bloku sowieckim. Pod deklaracją utworzenia PKE podpisało się wówczas około 2 tys osób, wybitnych intelektualistów, naukowców, dziennikarzy, mieszkańców Krakowa. Znaczącą rolę w tworzeniu PKE odegrali dziennikarze ówczesnej Gazety Krakowskiej jak np. Stefan Maciejewski, Maciej Szumowski. PKE został utworzony w obliczu katastrofy ekologicznej w jakiej znalazł się kraj.
Za podstawę swego działania Klub przyjął zapisy Konstytucji RP dotyczące zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska jako dobra ogólnonarodowego, Deklaracji Sztokholmskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencję Genewską. [2]

Pełny tekst opisujący Historię Klubu zamieściliśmy w opisie Oddziału Małopolskiego, ponieważ  pochodzi on z jego strony.  

Cele statutowe klubu są następujące:

 1. Uznanie zrównoważonego rozwoju jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej państwa,
 2. Ochrona środowiska, w tym ekologia rozumiana jako ochrona człowieka, zwierząt,
 3. Ochrona krajobrazu naturalnego, ładu przestrzennego oraz dziedzictwa kulturowego,
 4. Kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od
 5. Racjonalnego, gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji,
 6. Powszechna edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym kształcenie ustawiczne,
 7. Poprawa jakości środowiska człowieka,
 8. Integracja europejska oraz rozwijanie współpracy między społeczeństwami w zakresie ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dbałości o sprawiedliwy rozwój społeczny,
 9. Wspieranie procesów demokratyzacji społeczeństwa oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
 10. Upowszechnianie zrównoważonego modelu turystyki i krajoznawstwa oraz gospodarowania czasem wolnym.[3]

PKE Polski Klub Ekologiczny fot. Andrzej Gaj

PKE Polski Klub Ekologiczny fot. Andrzej Gaj

Polski Klub Ekologiczny wspiera działania na rzecz ochrony transgranicznej rzeki Odry, wraz z organizacjami, ruchami ekologicznymi i naukowcami oraz parlamentarzystami z całej Polski i Niemiec opublikowaliśmy wspólną deklarację  sprzeciwiając się planom regulacji Odry na potrzeby rozwoju żeglugi śródlądowej pod pretekstem ochrony przeciwpowodziowej.[4]

Skład Zarządu PKE:

 • Prezes: Maria Staniszewska
 • Wiceprezes: Tomasz Rozwadowski
 • Sekretarz : Agnieszka Fiszka Borzyszkowska
 • Skarbnik: Zbigniew Karaczun

green plant on persons hand

Photo by Jan Kopřiva

Fragment założeń programowych z 1981r.
Klub jest stowarzyszeniem ludzi dobrej woli, o wysokich wartościach etycznych, których jednoczyła idea walki o zachowanie dla społeczeństwa i jego przyszłych pokoleń niezniszczonej przez techniczną cywilizację Ojczyzny.

Fragment deklaracji ideowej:
Uznając prawo każdej osoby do życia w czystym i zdrowym środowisku za jedną z podstaw godnego życia oraz stojąc na stanowisku pełnego poszanowania integralności natury i zachodzących w niej zjawisk Klub wyznacza sobie misję ratowania i poprawy stanu środowiska, ochrony przyrody oraz życia i zdrowia człowieka

Jesteśmy członkami następujących organizacji:

Coalition Clean Baltic – Koalicji na rzecz Czystego Bałtyku – międzynarodowej sieci organizacji, pierwszej o tym charakterze sieci powstałej na początku lat 90. w Helsinkach. CCB łączy wysiłki 21 ekologicznych organizacji z 9 nadbałtyckich krajów w celu promocji, koordynacji, wymiany doświadczeń i współpracy dla ochrony zasobów oraz poprawy stanu środowiska w Regionie Morza Bałtyckiego.

Friends of the Earth Europe– (część Friends of the Earth International,- światowej sieci, zrzeszającej ponad 2 mln aktywistów z 74 państw). Przyjaciele Ziemi walczą o zdrowsze, bardziej przyjazne życie na Ziemi, ochronę naszej planety przed niszczeniem środowiska przyrodniczego.

Koalicji Klimatycznej– sojuszu organizacji pozarządowych w Polsce zainteresowanych działaniami na rzecz ochrony globalnego klimatu. Sojusz zrzesza 23 krajowe organizacje ekologiczne. Misją Koalicji Klimatycznej jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska.

European Environmental Bureau w Brukseli – największej europejskiej federacji organizacji ekologicznych (zrzesza ponad 140 organizacji członkowskich).

Koalicji Ratujmy Rzeki– Koalicja skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodno-błotnych, jak również naukowców, organizacje, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny

W skład Polskiego Klubu Ekologicznego (PKE) wchodzą następujące oddziały:

 1. Okręg Małopolska
 2. Okręg Mazowiecki
 3. Okręg Pomorski
 4. Okręg Pomorsko-Kujawski
 5. Okręg Środkowo-Wschodni
 6. Okręg Wielkopolski

oraz Koła:

 1. Koło w Gnieźnie
 2. Koło w Krynicy
 3. Koło Miejskie w Gliwicach
 4. Koło w Otwocku
 5. Koło w Stalowej Woli
 6. Koło w Tychach [5]

KRS: 0000085480

Contact Information
Website:

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora