Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne (GTCh)

  1. Dom
  2. »
  3. Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne (GTCh)
Description:

Katowice (niem. Kattowitz) - Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne GTCh źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

Katowice (niem. Kattowitz) - Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne GTCh źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne (GTCh)

Towarzystwo kierując się zasadą chrześcijańskiej miłości bliźniego,

ma na celu niesienie pomocy i organizację pomocy materialnej dla najbardziej zagrożonych grup społecznych, osobom bezdomnym oraz niepełnosprawnym, kalekim, inwalidom, przewlekle chorym, niedołężnym, sierotom, osobom w podeszłym wieku i opuszczonym, byłym więźniom, uzależnionym od nałogów, rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom i ojcom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Szczególną troską towarzystwo otacza dzieci zagrożone zdrowotnie w konsekwencji degradacji środowiska naturalnego na Górnym Śląsku.

Katowice (niem. Kattowitz) źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

Katowice (niem. Kattowitz) źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

Górnośląskie towarzystwo charytatywne tworzy forum współpracy społeczeństwa polskiego i mniejszości niemieckiej we wspólnym dziele polepszania warunków pomocy dla osób potrzebujących.

Towarzystwo, opierając się na pracy społecznej swoich członków i sympatyków, kierować będzie swoją pomoc do każdego potrzebującego, bez względu na jego wyznanie, przynależność polityczną i pochodzenie narodowe. Ta sama zasada tolerancji odnosi się do członków towarzystwa niosących i organizujących pomoc. [1]

Działalność pożytku publicznego Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego polegać będzie na: prowadzeniu pomocy społecznej dla osób bezdomnych i skrajnie ubogich z zakwaterowaniem ( Dom dla Bezdomnych) i bez zakwaterowania (Ogrzewalnia) oraz prowadzenie Jadłodajni.
Działalność ta będzie prowadzona nieodpłatnie.

O działalności Gtch można przeczytać tutaj.

Herb Katowic (niem. Kattowitz)

Herb Katowic (niem. Kattowitz)

Określone cele  Towarzystwo osiąga poprzez :

•    dążenie do inicjatyw w celu zabezpieczenia interesów opieki społecznej w życiu publicznym
•    oddziaływanie na ustawodawcę odnośnie zabezpieczenia interesów grup społecznych wymienionych w §8.
•    współprace w problemach dotyczących spraw socjalno- charytatywnych z organizacjami państwowymi oraz terenowymi organami administracji państwowej
•    działanie i współdziałanie z innymi organizacjami opieki socjalno-charytatywnej w sytuacji klęsk żywiołowych lub wyższej konieczności
•    powoływanie do życia i prowadzenia domów i ogrzewalni dla osób bezdomnych oraz zakładów , przedszkoli , szkół i placówek opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych , w podeszłym wieku , chorych , osób żyjących w ubóstwie i sierot
•    uzupełnianie pomocy w zakresie : lecznictwa , rehabilitacji , szkolenia i pielęgnacji
•    prowadzenie poradni fachowych w celu udzielania indywidualnej pomocy , poradnictwa ,w tym społeczną pomoc prawną
•    wykonywanie na własny użytek prac rozpoznawczo-badawczych w celu ustalenia potrzeb i rozmiarów świadczonej pomocy
•    organizowanie koloni letnich i zimowych , pobytów wypoczynkowych dla dzieci specjalnej troski w tym również pobytów dla dzieci wraz z rodzicami
•    prowadzenie szkolenia sil fachowych do pracy opiekuńczo – charytatywnej
•    prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych
•    dochód działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych[2]

Katowice (niem. Kattowitz) źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

Katowice (niem. Kattowitz) źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne GTCh

− stowarzyszenie, założone jako jedna z pierwszych w Polsce pozarządowych i pozakościelnych organizacji charytatywnych w 1989 roku, z inicjatywy Dietmara Brehmera, związanego organizacją mniejszości niemieckiej "Pojednanie i Przyszłość". W dniu 29 listopada 2004 uzyskało status organizacji pożytku publicznego.  GTCh działa na terenie Górnego Śląska. Prowadzi zbiórki odzieży dla potrzebujących, noclegownie, wydaje także posiłki dla bezdomnych, bezrobotnych i ubogich.

Według oświadczenia założyciela, GTCh wydaje rocznie ponad 127 tys. posiłków oraz udziela ok. 56 tys. noclegów. [2]

Dietmar Artur Brehmer

Dietmar Artur Brehmer

Dietmar Artur Brehmer 

(ur. 1 lutego 1942) – niemiecki działacz regionalny i charytatywny związany z Górnym Śląskiem, wieloletni przewodniczący Niemieckiej Wspólnoty Roboczej „Pojednanie i Przyszłość”.

Życiorys

Ukończył studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

W wyborach w 1989 i 1991 bez powodzenia ubiegał się o mandat senatorski w województwie katowickim (w drugim przypadku uzyskał 130 tys. głosów i 10. miejsce wśród 22 kandydatów). Na początku lat 90. założył Niemiecką Wspólnotę Roboczą „Pojednanie i Przyszłość”, która ubiegała się o mandaty w wyborach samorządowych i parlamentarnych. W 2001 z jej ramienia (KWW Niemiecka Mniejszość Górnego Śląska) startował w wyborach do Sejmu. W 2004 znalazł się wśród założycieli Jedności Górnośląskiej, skupiającej m.in. Związek Górnośląski i Ruch Autonomii Śląska. W wyborach parlamentarnych w 2015 był liderem komitetu Zjednoczeni dla Śląska i kandydował z jego listy do Sejmu. W 2018 zasiadł w radzie politycznej Śląskiej Partii Regionalnej i kandydował z jej listy bez powodzenia do sejmiku śląskiego. W 2023 (już po wyrejestrowaniu partii, po którym jednak ugrupowanie nie zaprzestało działalności) zasiadł w zarządzie ŚPR[3].

Jest prezesem Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego, a także wydawcą czasopisma „Hoffnung”. [

Katowice (niem. Kattowitz) źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

Katowice (niem. Kattowitz) źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora