Związek Śląskich Kobiet Wiejskich / Verein Schlesischer Landfrauen

 1. Dom
 2. »
 3. Związek Śląskich Kobiet Wiejskich / Verein Schlesischer Landfrauen
Description:

Związek Śląskich Kobiet Wiejskich / Verein Schlesischer Landfrauen

Związek Śląskich Kobiet Wiejskich / Verein Schlesischer Landfrauen

Związek Śląskich Kobiet Wiejskich

Verein Schlesischer Landfrauen

Związek nosi nazwę Związek Śląskich Kobiet WiejskichVerein Schlesischer Landfrauen,

który swoją działalnością obejmuje województwa : opolskie i śląskie.
Siedzibą Związku jest wieś Walce. Biuro Związku znajduje się w Walcach . Siedzibę biura wyznacza Zarząd. Związek zarejestrowany jest jako: Związek Śląskich Kobiet Wiejskich - Verein Schlesischer Landfrauen. Związek posiada osobowość prawną.[1]

 

Celami związku są działania w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. działalności charytatywnej;
 3. umocnienie społecznego znaczenia kobiet;
 4. podtrzymywania, pielęgnowania i upowszechniania tradycji lokalnych oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 6. ochrony i promocji zdrowia i zdrowego trybu życia;
 7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 9. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 10. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 11. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 12. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 13. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 14. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 15. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 16. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 17. turystyki i krajoznawstwa;
 18. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 19. promocji powiatu krapkowickiego oraz innych powiatów województwa opolskiego i śląskiego;
 20. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;\
 21. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 22. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 23. promocji i organizacji wolontariatu;
 24. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;\
 25. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym :2}

Przewodniczącą jest Pani Maria Żmija-Glombik.[2]

Numer KRS 0000063897

Związek Śląskich Kobiet Wiejskich jest stowarzyszony ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce ZNSSK

Contact Information
Phone: 77/4660121
Website:

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora