Fundacja Rozwoju Śląska/ Stiftung für die Entwicklung Schlesiens (FRŚ)

 1. Dom
 2. »
 3. Fundacja Rozwoju Śląska/ Stiftung für die Entwicklung Schlesiens (FRŚ)
Description:

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych

Stiftung für die Entwicklung Schlesiens (FRŚ)

Fundacja Rozwoju Śląska została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 02.12.1991 przez:

Fundacja zarejestrowana została w dniu 3 lipca 1992 roku pod nazwą Fundacja Rozwoju Śląska.

Zmiana nazwy na Fundację Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych nastąpiła w 1996 roku i związana była z rozszerzeniem jej działalności na tereny, na których zamieszkuje ludność pochodzenia niemieckiego, m.in. Pomorze, Warmia i Mazury, Wielkopolska.

Główną myślą przewodnią, która towarzyszyła przy zakładaniu Fundacji, zarówno przedstawicielom rządu niemieckiego jak również przedstawicielom mniejszości niemieckiej w Polsce, było utworzenie jednej instytucji odpowiedzialnej za właściwe wydatkowanie środków finansowych rządu niemieckiego, przeznaczonych na wspieranie mniejszości niemieckiej w Polsce i jej otoczenia. Pomoc ta miała na celu m.in. zahamowanie masowych wyjazdów Niemców z Polski do Niemiec, poprzez stworzenie im warunków podobnych do tych, jakie mieliby wyjeżdżając do Niemiec.

Ponadto głównym założeniem było stworzenie instytucji, która poprzez swoją działalność będzie miała bezpośredni wpływ na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Śląska. 

Mapa Śląska źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

Mapa Śląska źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de


Aktualnie Fundacja skupia swoją działalność w następujących obszarach:

 •  wsparcie organizacji mniejszości niemieckiej,
 •  wsparcie działalności kulturalnej,
 •  działalność pożyczkowa,
 •  usługi rozwojowe dla MSP,
 • usługi wspomagające prowadzenie działalności - wirtualne biuro/ sale szkoleniowe.

Cele i formy działalności FRŚ

Zgodnie ze statutem, celem działania Fundacji jest wspieranie lub uczestniczenie w działaniach na rzecz rozwoju Śląska oraz inicjatyw lokalnych we wszystkich dziedzinach życia społecznego, a w szczególności takich jak gospodarka w zakresie przedsięwzięć w przemyśle, infrastrukturze komunalnej, rzemiośle, handlu, usługach i rolnictwie, z preferencją dla małych i średnich, a zwłaszcza rodzinnych przedsiębiorstw, a także opieka i pomoc społeczna, kultura i sztuka.

Dysponując środkami finansowymi pierwotnie pochodzącymi z dotacji z budżetu Republiki Federalnej Niemiec, otrzymanych w latach 1992 – 2002, będące obecnie środkami zwrotnymi Fundacji, a także pozyskanymi ze źródeł krajowych w ramach konkursów ogłaszanych przez instytucje finansujące, Fundacja może realizować swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

 • udzielanie pomocy finansowej w formie pożyczek i dotacji,

 • prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej pomocy rzeczowej,

 • prowadzenie i wspieranie różnych form działalności edukacyjnej,

 • współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,

 • prowadzenie doradztwa organizacyjnego, technicznego, technologicznego, finansowego i ekonomicznego,

 • organizacyjne i finansowe wspieranie podmiotów w zakresie zaspokajania przez nie potrzeb publicznych.


Fundacja udziela pożyczek przedsiębiorcom oraz rolnikom na cele inwestycyjne i obrotowe przy uproszczonych procedurach oraz atrakcyjnym oprocentowaniu.[1]


Fundacja Rozwoju Śląska

Fundacja Rozwoju Śląska

FRŚ

W ramach działań na rzecz Mniejszości Niemieckiej w Polsce, Fundacja Rozwoju Śląska działa m.in. w dwóch poniższych obszarach:

1. Dotacje dla struktur Mniejszości Niemieckiej oraz organizacji związanych z Mniejszością Niemiecką.

W ramach tego programu Fundacja wspiera finansowo działalność statutową organizacji Mniejszości Niemieckiej zamieszkujących w Polsce m.in. w zakresie:

 • edukacji, kształcenia ustawicznego
 • działań na rzecz użyteczności społecznej
 • finansowania kosztów osobowych oraz administracyjnych
 • remontów i modernizacji domów spotkań.

Organizacje Mniejszości Niemieckiej są wspierane przez Fundację w ramach dotacji udzielanych z podlegających rozliczeniu programów dotacyjnych.

2. Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Krolla

Program Funduszu Stypendialnego Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Krolla  utworzony został  w 2018 roku,  przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do dwudziestego szóstego roku życia, mieszkających na terenie Polski, wywodzących się ze środowiska mniejszości niemieckiej.

Stypendium jest świadczeniem materialnym przyznawanym za wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportowej, artystycznej i społecznej.[2]

Śląsk, położenie w Cesarstwie Niemieckim źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

Śląsk, położenie w Cesarstwie Niemieckim źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

 


Fundacja w partnerstwie z Domem Współpracy polsko-niemieckiej i Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce realizuje projekt LernRAUM.pl

Contact Information

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora