Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Satzung Der Sozial-Kulturellen Gesellschaft Der Deutschen Im Oppelner Schlesien

 1. Dom
 2. »
 3. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Satzung Der Sozial-Kulturellen Gesellschaft Der Deutschen Im Oppelner Schlesien
Description:

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim (SKGT)

Satzung Der Sozial-Kulturellen Gesellschaft Der Deutschen Im Oppelner Schlesien

Celami Towarzystwa są, w szczególności:

 1. Krzewienie, popularyzacja oraz rozwój niemieckiej oświaty, kultury, sztuki i języka.
 2. Występowanie do władz i instytucji publicznych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych i bytowych nurtujących ludność narodowości niemieckiej zamieszkałą na terenie działania Towarzystwa.
 3. Reprezentowanie zbiorowych oraz indywidualnych interesów członków wszystkich struktur Towarzystwa w stosunku do: Władz Państwowych Republiki Federalnej Niemiec (na szczeblu Federalnym i Krajów Związkowych), Władz i organów administracji publicznej Rzeczpospolitej Polskiej oraz władz wszystkich krajów Unii Europejskiej, przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych Republiki Federalnej Niemiec, innych instytucji publicznych, a także organizacji społecznych oraz gospodarczych Republiki Federalnej Niemiec, Rzeczpospolitej Polskiej oraz wszystkich krajów Unii Europejskiej.
 4. Wspieranie partnerskiej współpracy ludności niemieckiej z ludnością polską na terenie działania Towarzystwa.
 5. Udzielanie pomocy osobom powracającym na stałe z Niemiec i innych krajów.
 6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 7. Organizowanie pomocy materialnej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dla rodzin wielodzietnych, osób starszych, samotnych, osób poszkodowanych przez los, w tym poszkodowanych w okresie wojny oraz na wskutek przebywania w niewoli i obozach pracy oraz wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.
 8. Uczestnictwo w życiu społeczno-publicznym, w szczególności: a) Udział w referendach zarządzonych przez stosowne władze. b) Udział w wyborach parlamentarnych krajowych i europejskich oraz wyborach samorządowych wszystkich szczebli. c) Zgłaszanie kandydatów na ławników oraz inne funkcje społeczne.
 9. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 10. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi.
 11. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 12. Działania na rzecz edukacji obywatelskiej.
 13. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 14. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 15. Działania na rzecz usług dedykowanych seniorom.
 16. Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
 17. Działania z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 18. Działania na rzecz rewitalizacji, ochrony i opieki nad zabytkami.”[1]

Herby Miast Opolskich

Herby Miast Opolskich

Cel: Rozwój oświaty i rozpowszechnianie języka niemieckiego

Jednym z głównych celów naszego Towarzystwo jest dbanie o rozwój oświaty – dwujęzycznej oświaty oraz propagowanie i rozpowszechnianie języka niemieckiego.

Zgodnie z polskim prawem, traktatami i zobowiązaniami międzynarodowymi, mniejszości narodowe w Polsce mają prawo i możliwość podtrzymywania swojej kulturowej i językowej tożsamości, także przy pomocy odpowiadającego ich potrzebom szkolnictwa. (..)

Szkoły i przedszkola mają tę możliwość, aby język niemiecki był nauczany jako nowożytny język obcy oraz jako język mniejszości narodowej. Aktualna baza szkół i przedszkoli w których język niemiecki jest nauczany jako język mniejszości narodowej znajduje się na stronie VdG (Baza szkół). Sprawdź również listę przyznanej subwencji oświatowej gminom w województwie opolskim i powiecie lublinieckim: TUTAJ
Na stronie internetowej VdGmożna również uzyskać kompleksowe informacje odnośnie organizacji zajęć języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w szkole oraz zasad jego finansowania tak jak i wszystkie potrzebne dokumenty.

Kolejną organizacją mniejszości niemieckiej, która zajmuje się sprawami oświatowymi jest Niemieckie Towarzystwo Oświatowe. Niemieckie Towarzystwo Oświatowe (NTO) m.in. materialne wspieranie przedszkoli i szkół dwujęzycznych, szkół z dodatkową nauką języka ojczystego oraz międzyszkolnych zespołów nauczania języka ojczystego; organizowanie i prowadzenie ośrodków krzewienia i popularyzacji kultury
i sztuki niemieckiej, organizowanie i popieranie ruchu samokształceniowego w zakresie prowadzenia kursów, odczytów, wystawiennictwa, seminariów i konferencji; organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej, oraz wspieranie wymiany młodzieży i osób związanych z oświatą i kulturą.
Informacje na temat bieżącej działalności NTO oraz aktualnie prowadzonych przez niego projektów możemy uzyskać na stronie http://dbg.vdg.pl/.
Przy NTO powstało również Opolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, które jest jedyną placówką mniejszościową, która doszkala nauczycieli. OCDN oferuje następujące formy doskonalenia nauczycieli:
– konsultacje merytoryczne w dziedzinie j. niemiecki jako język mniejszości narodowej oraz zajęcia dwujęzyczne,
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – luty – marzec 
– doskonalenie dla nauczycieli dot. wprowadzenia nowego programu nauczania: “Własna geografia kraju pochodzenia”
– doskonalenie nauczycieli dot. wprowadzenia nowego programu nauczania: “Własna historia i kultura kraju pochodzenia”
– Akademia Letnia dla nauczycieli j. niemieckiego
– publikacja materiałów dydaktycznych.
Szczegółowe informacje na temat Opolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli można również uzyskać na stronie internetowej http://bildung.pl/.

O rozwój dwujęzycznego szkolnictwa, na terenie województwa opolskiego, dbają m.in. również Publiczny Zespół Szkolno – Przedszkolnyz nauczaniem języka mniejszości narodowej – językiem niemieckim w Kędzierzynie – Koźlu (http://www.pzpskk.pl/) oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiaew Opolu (Malinie), – Gosławicach i Raszowie.  (http://www.pro-liberis-silesiae.eu/) [Szkołę w Gosławicach prowadzi  Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji (SKE) przyp. red.]

Język niemiecki, jego poznawanie, używanie w kontaktach międzyludzkich może mieć kluczowe znaczenie dla budowania więzi między mniejszością niemiecką oraz większością polską.
Wymiar dwujęzyczności jako fenomenu społeczno-kulturowego jest w centrum zainteresowania także projektu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej: „Bilingua – łatwiej z niemieckim!“, realizowanego jako kampania na rzecz polsko-niemieckiej dwujęzyczności na zlecenie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce od roku 2010.
Celem projektu jest promowanie polsko-niemieckiej dwujęzyczności. Dwujęzyczność ma być postrzegana jako wielka szansa. W szczególności dla dzieci i młodzieży, którzy mają niesamowitą okazję być wychowanym w duchu dwóch kultur jednocześnie. Język -docelowo polsko-niemiecka dwujęzyczność- jest i będzie znakiem szczególnym w obrębie tożsamości i stwarzać będzie nowe możliwości do rozwoju osobistego i zwiększania swojej wartości na rynku pracy. Projekt jest skierowany nie tylko do mniejszości niemieckiej, ale również większości, gdyż do nauki języka niemieckiego zachęcamy bezwzględnie wszystkich. Chcemy, aby w przyszłości język ten stał się marką, wyróżniającą nasze regiony spośród innych.
Wszystkie szczegółowe informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie www.bilingua.haus.pl.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim (SKGT)

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim (SKGT)

 „Mniejszość Niemiecka ma wartość! / Deutsche Minderheit hat Wert!”

to tytuł kampanii zainaugurowanej przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w roku 2019.

„Mniejszość to bogactwo”

ten slogan często towarzyszy dyskusjom na temat mniejszości, ale codzienność w kraju, w którym przyznawanie się do swych niemieckich korzeni było w całym okresie komunizmu zakazane, oczywistością nie jest. Obserwujemy, że świadomość tego kim jest mniejszość, co ją wyróżnia w społeczeństwie polskim, w tym również wśród  mieszkańców województwa opolskiego pozostaje na odczuwalnie niskim poziomie. Tak zrodził się pomysł na wyjątkową kampanię, która przybliżając ciekawe postacie ze środowiska Mniejszości Niemieckiej, pokazuje, że bycie częścią społeczności mniejszości narodowej jest czymś wyjątkowym.
Główni bohaterowie kampanii to wartościowe i zaangażowane społecznie osoby, działające w ramach struktur TSKN.  Głównym bohaterom towarzyszą hasła/wartości ważne dla każdej społeczności lokalnej: „Kultura ma wartość”, „Społeczeństwo ma wartość”, „Język ma wartość”, „Wiara ma wartość”, „Tradycja ma wartość”, „Wspólnota ma wartość”. Te i inne wspólne wartości są podstawą wielu dobrych działań, inicjatyw i cementują wielowiekowe współistnienie naszych społeczności. Poznajcie bohaterów i śledźcie nasze działania w ramach kampanii!

SKGT współtworzy Radę Główną Niemców na Śląsku

SKGT powołało razem z kilkoma innymi organizacjami mniejszości niemieckiej w Polsce - Fundację Rozwoju Śląska 

STRUKTURA

Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim jest największą organizacją mniejszości niemieckiej nie tylko w województwie opolskim, ale i całej Polski. Obejmuje ono obszar całego województwa opolskiego i część powiatu lublinieckiego, na którym funkcjonuje 321 organizacji – jednostek terenowych, tzw. DFK, skupiających ludność narodowości niemieckiej a jej największe skupiska znajdują się w powiatach: opolskim (81), strzeleckim (50), kędzierzyńsko- kozielskim (50), krapkowickim(45), oleskim (30), prudnickim (29) i kluczborskim (14). DFK (Deutsche Freundschaftskreise- Niemieckie Koło Przyjaźni, bo to o nich mowa) są podstawowymi jednostkami w strukturze organizacyjnej mniejszości niemieckiej, organizowane głównie na poziomie wiosek, które dbają o pielęgnację tożsamości, podtrzymywanie kultury i niemieckiej tradycji w miejscu zamieszkania członków mniejszości. DFK są skupiane na poziomie zarządów gminnych (50), zarządy gminne są zorganizowane są w 7 powiatach, a nad nimi wszystkimi czuwa biuro zarządu województwa opolskiego z siedzibą w Opolu. Liczba członków Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim na Opolszczyźnie w roku 2017 wyniosła 29 464.

Programy

Opolski Senior 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim realizuje projekt skierowany do osób niesamodzielnych i seniorów zamieszkujących na terenie województwa opolskiego pod nazwą „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”. Partnerami projektu są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu oraz Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku. Przeczytacie o nim na poświęconej mu stronie.

O projekcie: Śląsk ma długą, bo sięgającą XVIII wieku tradycję wyrobu rękodzielniczej koronki w dwóch technikach: klockowej i igiełkowej. Obie właściwie zanikły w drugiej połowie XX w. Jednym z  głównych celów stowarzyszenia Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim jest dbanie i pielęgnacja regionalnej tradycji i dziedzictwa kulturowego. Stąd też pomysł reaktywacji śląskiej tradycji rękodzielniczej – koronkarstwa oraz ożywienie wiedzy na jego temat.  Projekt "Tajemnice Śląskiej Koronki – historia, tradycja, współczesność" zakłada popularyzację wiedzy o historii i dziejach koronkarstwa na Śląsku, technikach ich wytwarzania oraz używanych tutaj wzorach.

W sekcji filmów zamieściliśmy materiał filmowy Towarzystwa o koronkarstwie. Projekt ten można poznać poprzez stronę mu poświęconą. 

Baśniowa noc z braćmi Grimm

Od 2014 roku na przełomie czerwca oraz lipca Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim organizuje z ogromnym powodzeniem dla dzieci Mniejszości Niemieckiej w formie 2-dniowych warsztatów projekt pod tytułem : „Noce Baśniowe z Braćmi Grimm”.

Warsztaty odbywają się w 25 wybranych siedzibach DFK na terenie całego województwa opolskiego a w przedsięwzięciu bierze udział ok.400 dzieci w wieku od 6-10 lat. Uczestnicy pod opieką nauczycieli germanistów bawią się wspólnie tematem wybranej baśni Braci Grimm według specjalnie na ten cel przygotowanego przez Towarzystwo programu .

W ramach każdego spotkania dzieci mają okazję :

– posłuchać bajek czytanych w języku niemieckim przez zaproszonych gości ( Wójt/ Burmistrz, Przewodniczący Gminny/ DFK)

– wziąć udział w warsztatach plastycznych

– walczyć o nagrody w konkursach

– spotkać się z tajemniczymi postaciami z bajek

Po tych wszystkich nie lada wyczynach punktem kulminacyjnym jest wspólne kładzenie się do snu. Rankiem czeka na dzieci w pierwszej kolejności wspólna gimnastyka a następie smaczne śniadanie oraz nagrody i dyplomy za nocne osiągnięcia.

Każda edycja jest niepowtarzalna i wyjątkowa. Zabawy językowe, tańce, zajęcia gimnastyczne, artystyczne a wszystko oczywiście z olbrzymią dawką języka niemieckiego. W tak niekonwencjonalny sposób Towarzystwo co roku oczarowuje najmłodszych językiem niemieckim.

W roku 2020 w ramach projektu powstały dodatkowo wspaniałe materiały dydaktyczne. Książka z zadaniami, karty obrazkowe, kolorowanki oraz filmiki do pobrania(..) na stronie poświęconej programowi.

Miro Deutsche Fußballschule

Projekt od początku w całości koordynowany jest przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą w Opolu.

Głównym założeniem Miro Deutsche Fußballschule jest połączenie pożytecznego z przyjemnym, czyli naukę języka niemieckiego poprzez sport. Szkółka oferuje zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Treningi prowadzą licencjonowani trenerzy piłki nożnej, którzy znają język niemiecki i wzorują się na materiałach DFB – Niemieckiego Związku Piłki Nożnej. Nad poprawnością językową czuwa Instytut Goethego z Krakowa, który stworzył specjalne ćwiczenia dla dzieci oraz zatrudnił asystentkę, która nadzoruje pracę trenerów. Dzięki tym metodom szkoleniowym uczestnicy robią postępy językowe, a piłkarsko rozwijają się równie dobrze jak ich rówieśnicy z tradycyjnych szkółek.

Więcej o programie znajduje się tutaj

Polityka.

W 2017 działacze Towarzystwa zdecydowali o powołaniu partii pod nazwą Regionalna. Mniejszość z Większością (RegionalnaRMW). Została ona zarejestrowana 6 lutego 2018 [1

pod tym linkiem znajduje się spis wszystkich kół Towarzystwa Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim prowadzi swój kanał na YouTube

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim współtworzy Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK)

Przewodniczący Zarządu: Rafał Jan Bartek
Numer KRS: 0000017757


Contact Information
Phone: +48 774021070
Website:
Email: tskn@skgd.pl

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora